Owl (unidentified)

Previous Image Next Image
Unident Owl

San Isidro, Ecuador